Det vil alltid forekomme feil og mangler på denne siden, så venligst send meg rettelser og tillegg!
Har du informasjon om noen av utvandrerne på listen, så vil jeg svært gjerne at du sender meg den! Informasjon jeg får legger jeg gjerne ut på nettet.

Please notify me of any errors or omissions, by sending me corrections.
If you have any information about the emigrants, for instance by being a descendant, please mail me, and I will, with your permission, put it on the site.  
I tall:
In numbers.

Sist oppdatert  / Last updated: July  15th  2009.
Du kan se på hvert enkelt år, eller gå til "Alle" for å søke på navn etc.
You can look up any year, or you can search on names by going to "All"VEILEDNING:

Alle navn i SVART er hentet fra Holla I (avskrevet fra "utflyttede" i kirkebøkene. Navn i BLÅTT er skrevet av fra politiets protokoller over emigranter over Oslo havn. Andre kilder: i RØDT.
Utvandrere med ! til venstre for navnet er enten
1: rettelse; ikke utvandret, (feilavskrivning fra kirkebøkene); da lagt i
svak gråfarge, og med korigert informasjon. Eller
2: tilføyelse; personen/e står i kirkebøkene, men er ikke nevnt i
Hollaboken; navn markert med tykk skrift.
GUIDANCE:

All names etc. in BLACK are taken from the Church-records (Copied from Holla I).  Names in BLUE are taken from the police records of emigrants from the port of Oslo(/Christiania).  Other sources: In RED.
Emigrants with  ! to the left is either
1: Correction; not emigrated, (copied by a mistake from the church
records); written with light grey, information updated. Or
2: Addition; emigrant/s standing in the Church Records, but not
mentioned in the "Holla I"; name/s marked like this.

Noe av innholdet er utarbeidet av Arne Johan Gjermundsen og Tormod Halvorsen, og gjort tilgjengelig gjennom Holla Historielag.
Some of the content on this site are prepared by Arne Johan Gjermundsen and Tormod Halvorsen, and are made available through "Holla Historielag".
Før/before 1807 (?)                Opplysninger etterlyses! / Information wanted!
 
John Jensen Graver
Klikk her for ĺ se mer av maleriet!
Click to see more of the painting!

Linker: