St. Michael
STAVKIRKEN  PÅ    FEN

  ør året 1500 var der i Holla ikke langt mellom kirkene. «Fens sokn» hadde sin lille stavkirke. Dette sokn lå mellom Helgen og Holla. Mellom Namlauselva og elva i Søvedalen. Denne siste het dengang Sork.
   irken sto på Søndre Fen, på den runde kollen som nå delvis ligger inne i klokkergårdens hage.
   egravelsesplassen lå om kirken. Ved rydding og hageplanting har man der støtt på graver og funnet menneskebein.
   irken var innvigd til St. Michael «in profesto ad vinaula Petri», den 31. juli. Året er ukjent.
  oen mener at den må være reist før Holla Kirke da vel ingen kunne finne på å oppføre en liten stavkirke bare 2 km. fra en større steinkirke.
   en dette er ikke sikkert. En oppsitter på Fen kan ha følt det som en bydende plikt å reise en kirke på sin gård.
   er er oppbevart et dokument i avskrift fra 1183. Her omtales en lade, som av uvedkommende er flytta fra Holla prestegård inn i Fen sokn. Presten Torgiuls på Holla lyste den mann i bann, som hadde forøvd dette hærverk. Det fortelles at bannlysinga skjedde i Fen sokn og etter ordstillinga sikkert også i Fen kirke. I 1732 skriver presten Stabel om Holla.        I bygda taler eller vet ingen om noen forandringer «undtaget at der i forrige tider skal have staaet en kirke ved gaarden Søndre Fæhn. Stedet ligger kun 1/9 mil fra Holla hovedkirke». Gamle folk forteller ham videre at hovedbygningen på Søndre Fen brant for ca. 20 år siden. Reisninga i loftet på bygningen var treverk fra Fen kirke. Bygningen måtte være gammel, da Fen kirke sikkert er revet omkring 1500.
   irkens jordegods. Den eldste fortegnelse over Fænæs kirkes jordegods finnes likeledes i Rødeboka, opptatt i året 1398. Til kirken hørte:
½ markebol i Namlausum nørsta gardenom.
12 øresbol i Namlausum synsta.
20 øresbol i nædra Fænæs.
   Seinere er tilføyet med samme hånd:
½ markebol i Qydenæse givet av Ponny paa Tuftu.
2 øresbol i Hionnupuæit synsta (Søndre Jøntvet).
Al jord i Aarualdum (Ørvaldsås).
    tter seinere med ny hånd:
10 øresbol eller halve jorden i Hualeno.
   tter kirken ble beslaglagt ble disse jordparter delt på Helgen og Romnes kirker.
Teksten er hentet fra Holla II:  
"Opplæring, kirke- og skolestell"
av Simon Ytterbøe.

Webmaster